I. Informacje ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem http://k-mart.pl .
    
  2. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie  http://k-mart.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, uprzejmie prosimy o nie akceptowanie Regulaminu, nie rejestrowanie się w Serwisie oraz o nie korzystanie z Serwisu.
    
  3. Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.
    
  4. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest zamieszczony w Serwisie w formie umożliwiającej wydruk.
    
  5. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:
 • Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem  http://k-mart.pl na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Zamawiających; w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy oraz Ceny netto z informacją o wartości brutto Towarów.
   
 • Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego, za pośrednictwem Serwisu, lista Towarów, które Zamawiający planuje zakupić od Sprzedawcy w Dniu Realizacji Zamówienia.
   
 • Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Caleb Company Sp. z o.o.wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000891262, kapitał zakładowy 5000 zł, NIP 9512516800
   
 • Zamawiający – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała Regulamin i dokonuje Zamówienia.
   
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, będąca przedstawicielem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
   
 • Towary – towary prezentowane prze Sprzedawcę w Serwisie, które Zamawiający może wybrać celem sporządzenia i wysłania Zamówienia, a następnie je kupić po zaoferowaniu ich przez Sprzedawcę w Dniu Realizacji Zamówienia; Towary oraz Ceny prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dokładne informacje na temat poszczególnych Towarów umieszczone są w Serwisie obok zdjęcia Towaru, które jest widoczne dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia.
   
 • Realizacja Zamówienia – dokonanie przez Dostawcę dostawy Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adresu lub osobisty odbiór Towarów przez Zamawiającego w Placówce; przy Realizacji Zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.
   
 • Dzień Realizacji Zamówienia – wybrany przez Realizującego zamówienie dzień, w którym ma nastąpić dostawa Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres lub w którym Zamawiający dokona osobistego odbioru Zamówienia w Placówce; w Dniu Realizacji Zamówienia, jeśli Zamawiający przyjmie ofertę Sprzedawcy, następuje zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
   
 • Koszt Realizacji Zamówienia  opłata za Realizację Zamówienia, jeżeli dochodzi do niej poprzez dostawę Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres; Koszt Realizacji Zamówienia jest uwidoczniony w Serwisie po zalogowaniu i może być sprawdzony przed przystąpieniem do składania Zamówienia. Wysokość Kosztu Realizacji Zamówienia zależy od rodzaju towaru, wagi i odległości od magazynu.
   
 • Placówka – należy przez to rozumieć punkt odbioru prowadzony przez Sprzedawcę, które Realizują Zamówienie.
   
 • Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.
   
 • Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Serwisie.
   
 • Dostawca – osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie Realizowała Zamówienie oraz, jeśli Zamawiający przyjmie ofertę Sprzedawcy, będzie zawierała w imieniu Sprzedawcy umowę sprzedaży Towarów z Zamawiającym.
   
 • Oferta – dokument przygotowany przez Sprzedającego oraz przedstawiany przez Dostawcę w miejscu i w dniu Realizacji Zamówienia, który obejmuje zamówione Towary, zaoferowane towary ekwiwalentne oraz ceny będące cenami ostatecznymi, po których Zamawiający może nabyć Towary oraz zaoferowane towary ekwiwalentne.
   
 • Infolinia – telefoniczne centrum obsługi Użytkownika Serwisu, czynne codziennie w godzinach 10-18 pod nr tel. +48 531 457 542
 1. Serwis
 1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologię cookies oraz JavaScript
   
 2. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelakiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za taką działalność jest uznane w szczególności:                 
 • ingerencja w korzystanie z Serwisu prze innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystania z niego;
 • ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu;
 • Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem Infolinii. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

         3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet ;
 • trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które leżą po stronie Użytkownika.

         4.Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. 
               Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.         

III. Proces rejestracyjny
 

 1. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do określonego obszaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   
 2. Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów możliwe jest po wypełnianiu przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy podać prawidłowe i aktualne dane, które są niezbędne do realizacji Zamówienia tj.:
  Imię, nazwisko, Nazwę Firmy, pełnioną funkcję, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
   
 3. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji, Zamawiający powinien dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto, w zakładce „Moje konto” w Serwisie lub poprzez Infolinię. Zmiana adresu, nr telefonu, oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych możliwa jest poprzez Serwis. Zmiana pozostałych danych możliwa jest jedynie poprzez Infolinię.
   
 4. Aby usunąć swoje Konto z Serwisu, Zamawiający musi skontaktować się z Infolinią.
   
 5. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych Zamówień można dokonywać logując się w Serwisie do swojego Konta poprzez podanie Loginu i ustalonego hasła.
   
 6. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia Loginu i hasła osobom trzecim.
   
 7. W przypadku podjęcia przez Użytkownika bezprawnych działań godzących w funkcjonalność Serwisu, Sprzedawca skorzysta ze środków ochrony przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

 

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Zamawiających i użytkowników.
   
 2. Administrator ma obowiązek chronić prywatność Zamawiających i Użytkowników oraz ich dane osobowe.
   
 3. Zamawiający i użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów niezbędnych dla właściwego wykonywania Usługi przez Administratora/ Sprzedawcę, w sposób zgodny z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).
   
 4. Zamawiający lub użytkownik ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
   
 5. W celu zarejestrowania się w Systemie niezbędne jest podanie określonych danych osobowych. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oznacza rezygnację z rejestracji i korzystania z poszczególnych elementów Systemu, które podania takich danych wymagają.
   
 6. Usunięcie danych Zamawiającego i Użytkownika koniecznych do rejestracji w Systemie jest równoznaczne z utratą możliwość korzystania z Systemu.
   
 7. Dane osobowe zbierane przez Administratora są chronione i przechowywane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
   
 8. Po zakończeniu korzystania z Systemu i po usunięciu konta Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Zamawiającego i Użytkowników w celu wyegzekwowania nierozliczonych płatności za usługi oraz w przypadkach dozwolonych przez obowiązujące przepisy.
   
 9. Zamawiajacy i uzytkowinik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
   
 10. Administratorem danych osobowych jest   Caleb Company sp. z o.o.
   
 1. Realizacja Zamówienia
 1. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni wolne od pracy i święta ustawowo wolnych od pracy. W przypadku wyznaczenia innych, niż określone w zdaniu poprzednim, dni nierealizowania Zamówień, Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem umieści o tym informację na stronach Serwisu.
   
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać Realizacji Zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej Realizacji Zamówienia, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Zamawiającym przy użyciu numeru telefonu podanego przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym.
   
 3. W przypadku sprzedaży Towarów objętych promocją lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, Realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności ich wpłynięcia do Sprzedawcy, a Zamówienia realizowane są aż do wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.
   
 4. Wartość Zamówień kilku Zamawiających dokonanych na ten sam adres dostawy nie ulega sumowaniu.
   
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji podmiotów posiadających aktualne pozwolenia  na obrót alkoholem.
   
 6. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem w wybranych przez niego godzinach dostawy Dostawę uważa się za zrealizowaną.                                                                        

   VII. Zasady płatności
 

 1. Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności:
 • On-line – za pomocą serwisu PayU
 • Bezpośrednim przelewem bankowym na konto Realizującego- Serwis
 • Odroczony termin płatności 7 , 14 lub 21 dni po zatwierdzeniu statusu konta przez Serwis.
 • Płatność przy odbiorze.                                       

        VIII. Reklamacje
 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Klient do 14 dni od daty dostawy, jeśli towar nie jest otwarty, może złożyć reklamacje, co do dostarczonego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
 2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
   
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:
   
 • ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 • dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

   
 1. Zwrot Towarów następuje na koszt Zamawiającego.
   
 2. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego reklamacji ma obowiązek ją rozpatrzyć. A w przypadku jej uwzględnienia zwrócić stosownie środki wpłacone na poczet reklamowanego zamówienia.
   
 3. Przed reklamacją, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.      
        
 1.                Postanowienia końcowe
 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych odpowiednich ustaw.
   
 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
   
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według siedziby Serwisu.
   
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie.

 

 1. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez
 

e-mail :  kmartpoland@gmail.com  lub za e-mail Infolinii.